Privacy Policy

Privacy beleid

Gegevensbescherming op de mobiele-bar-website

G&J Events gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website verzameld en verwerkt worden vallen onder de verantwoordelijkheid van G&J Events, met maatschappelijke zetel te Steenberg 6, 9667 Horebeke, België, met ondernemingsnummer 0649.816.658 en ingeschreven in het RPR Gent (hierna “G&J Events”, “Wij” of “We”). Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en voor uw belangstelling in onze producten en diensten.

De bedoeling van dit privacy beleid is om u te informeren welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken. We vinden het belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens verwerkt worden en hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken.

Alle persoonsgegevens die u ons tijdens uw bezoek en gebruik van onze website toevertrouwt, zullen op verantwoorde wijze verwerkt worden overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Door onze website te gebruiken en ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u dit privacy beleid te hebben gelezen en begrepen en stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met onze verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig dit privacy beleid, dat van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden.

Wanneer zamelen we uw persoonsgegevens in en over welke persoonsgegevens gaat het?


We verzamelen uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres evenals alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt, wanneer u het contactformulier op onze website invult.

We verzamelen ook bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de website van waar u naar de onze wordt doorverwezen, de webpagina’s die u op onze website bezoekt en de datum en duur van het bezoek.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?


Alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt wanneer u onze website bezoekt en/of ons contactformulier invult, zal gebruikt worden om:

• Met u te communiceren: Uw contactgegevens (zoals adres, e-mail, telefoonnummer) hebben we nodig om u te kunnen contacteren.
• statistische analyses uit te voeren met betrekking tot uw gebruik van onze website en gebruikerservaringen op onze website te verbeteren.
• de legitieme belangen van onze onderneming, onze partners en derden te beschermen wanneer uw gebruik van onze website kan beschouwd worden als bedrieglijk, schadelijk, nadelig, lasterlijk of als elk ander onrechtmatig gebruik van onze website op te sporen, te voorkomen en/of stop te zetten.
• te voldoen aan wettelijke verplichtingen of te voldoen aan verzoeken van de bevoegde overheden, politieambtenaren of andere instellingen waaronder de Autoriteit Gegevensbescherming.
• een derde partij te informeren in het kader van een eventuele overname of fusie met deze derde partij, ook indien deze derde partij gelokaliseerd is buiten de EU.

De wettelijke grond voor de verwerking

• Toestemming: Voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van dit privacy beleid vragen wij uw toestemming. Bijvoorbeeld, wanneer u het contactformulier invult wordt uitdrukkelijk uw toestemming gevraagd.
• Wettelijke verplichting: In sommige situaties zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen. Dit is onder meer het geval wanneer wij gehouden zijn om persoonsgegevens door te geven aan de bevoegde overheid.
• Legitiem belang: De verwerking van uw persoonsgegevens voor de verbetering van onze website, voor marketingdoeleinden en de commercialisatie van onze producten, en voor de bescherming van onze website tegen onrechtmatig gebruik gebeurt op grond van ons legitiem belang.

De doorgifte van de gegevens

G&J Events zal uw persoonsgegevens nooit bekendmaken aan derde partijen noch zullen we uw persoonsgegevens overmaken aan een land buiten de Europese Unie zonder uw uitdrukkelijke toestemming. G&J Events kan uw persoonsgegevens echter wel meedelen aan een beperkt aantal verbonden organisaties:

• specifieke derde partijen in geval van een fusie of overname, splitsing of andere vorm van bedrijfsherstructurering, verkoop of verwerving van een tak of welbepaalde activiteiten en/of bedrijven;
• verwerkers zoals specifieke entiteiten die onze website en IT-infrastructuur beheren en onderhouden. Het is deze verwerkers enkel toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken op onze uitdrukkelijke schriftelijke instructie. Wij garanderen dat wij onze verwerkers met zorg hebben uitgekozen en dat zij verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te beschermen.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij vinden het absoluut van wezenlijk belang om de privésfeer te beschermen bij de omgang met persoonsgegevens en om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsinformatie beveiligd is, en we houden hiermee in al onze bedrijfsprocessen rekening. Daartoe treft G&J Events afdoende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van onze verwerkingsactiviteiten en ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen toevallige of weloverwogen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de personeelsleden van G&J Events, en van de door ons aangestelde dienstverleners die daadwerkelijk toegang nodig hebben om de doeleinden hierboven vermeld te kunnen realiseren.


Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend bijgewerkt om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen. Gelieve wel te noteren dat geen enkel beveiligingssysteem honderd procent waterdicht is.Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan wat nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacy beleid worden beschreven, of tot u uw toestemming voor de verwerking intrekt, tenzij:

- G&J Events een belang heeft om uw persoonsgegevens in geïdentificeerde vorm aan te houden en dit belang zwaarder doorweegt dan uw fundamentele rechten;
- een wettelijke of reglementaire verplichting dan wel een gerechtelijk administratief bevel G&J Events ervan weerhoudt.


Wat zijn uw rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om:


• toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die we over u verwerken;
• te vragen dat we alle persoonsgegevens die we over u verwerken en die onjuist, onvolledig of gedateerd zijn, verbeteren.
• zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u ernstige en gegronde redenen hebt die verband houden met uw specifieke omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
• te vragen dat we alle persoonsgegevens die we over u verwerken verwijderen indien die gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld werden.
• uw voorafgaandelijke toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Hier moet u rekening houden met het feit dat dit verzoek zal geëvalueerd worden en afgewogen worden tegen:
- onze overheersende belangen;
- wettelijke of gerechtelijke beslissingen die zich verzetten tegen de verwijdering.
• te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt. Dit is mogelijk wanneer:
- u de juistheid van de persoonsgegevens betwist;
- de verwerking onrechtmatig is;
- de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden hierboven beschreven, maar wanneer u de gegevens nodig heeft voor uw verweer in het kader van een juridische procedure;

• van ons uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Indien gewenst, heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan een andere dienstverlener te bezorgen (= recht op overdraagbaarheid van gegevens)

Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@gj-events.be. Om veiligheidsredenen zullen we enkel op uw verzoek kunnen ingaan als u ons een identiteitsbewijs bezorgt, bijv. door ons een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te sturen.

Als u wilt dat we gegevens verbeteren, vragen we u om duidelijk aan te geven welke persoonsgegevens onjuist zijn en ons het bewijs te leveren waarom ze onjuist zijn.


We zullen trachten tijdig op ieder verzoek te antwoorden. Gelieve te noteren dat we het recht hebben om uw verzoek af te wijzen als dit duidelijk bedoeld is om hinder of nadeel te berokkenen aan G&J Events of onze verbonden organisaties, bijv. door veelvuldig (ongegronde) verzoeken op korte tijd te sturen. We behouden ons ook het recht voor om uw verzoek tot verwijdering te toetsen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen die een dergelijke verwijdering tegenspreken.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid zet uiteen welke cookies wij gebruiken op deze website en legt ook de manier waarop deze gebruikt worden uit. Dit cookie beleid is enkel op u van toepassing als u zich in de Europese Unie bevindt.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer opgeslagen worden en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. De cookies worden geactiveerd bij het begin van uw bezoek aan de website of wanneer u een specifiek gedeelte van de website bezoekt.
G& J events & Bar Odilon, met maatschappelijke zetel te Steenberg 6, 9667 Horebeke, België, met ondernemingsnummer 0649.816.658 is verantwoordelijk voor het gebruik van de cookies op de website.

Door onze website verder te gebruiken, erkent u dit cookiebeleid te hebben gelezen en begrepen.
1. Soorten cookies
i. Functionele cookies
Functionele cookies houden verband met de werking van onze website; op die manier kunnen we u via onze website een betere dienstverlening bieden. Wij gebruiken de volgende functionele cookies:

Naam cookie Bedoeling Geldigheid
ARRAffinity Dataverkeer naar de website verdelen over verschillende servers voor een kortere responstijd Tot einde van gebruikerssessie

ii. Analytische cookies
Analytische cookies bieden ons meer inzicht in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken door statistische gegevens in te zamelen. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:
Naam cookie Bedoeling Geldigheid
BT_ctst Nagaan of er cookies op de computer van de bezoeker geplaatst kunnen worden Tot einde van gebruikerssessie
BT_sdc Tijdelijk gegevens opslaan die nodig zijn om Smart Messages te versturen Tot einde van gebruikerssessie
et_coid Tellen hoeveel keer een gebruiker de website bezoekt en ook berekenen wanneer een sessie voorbij is,
waar de gebruiker vandaan komt en welke trefwoorden gebruikt worden 2 jaar
et_id Bezoekers herkennen en controle houden over acties 2 jaar
noWS_ID Herkennen of er extra functies aan de A/B-test moeten worden toegevoegd Tot einde van gebruikerssessie

2. Beheer van de cookies
Via uw browser kunt u te allen tijde instellen of u cookies geïnstalleerd wilt hebben. Deze procedures kunnen door de ontwikkelaars van de browsers herzien of gewijzigd worden; bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat ze steeds volledig conform de meest recente versie zijn. U kunt deze informatie zelf nakijken:
• Firefox
• Chrome
• Google Chrome for Android
• Explorer
• Safari
• Safari for IOS
• Opera
U kunt uw instemming met ons cookiegebruik te allen tijde intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het de op uw computer geplaatste cookies te verwijderen. Daartoe verwijzen we u graag naar de desbetreffende instructies van de producent van uw browser, zoals hierboven opgesomd.
Wanneer u bij het bezoek aan de website geen cookies toestaat, kan dit er wel toe leiden dat sommige of alle onderdelen van de website niet meer naar behoren functioneren.
3. De wettelijke grond voor de verwerking
Toestemming: Voor het plaatsen van de cookies en de verwerking van persoonsgegevens die daaruit voortvloeit onder de voorwaarden van dit cookie beleid vragen wij uw toestemming, behoudens wanneer het gaat om functionele cookies.
4. Doorgifte van gegevens
G&J Events & Bar Odilon zal uw persoonsgegevens nooit bekendmaken aan derde partijen noch zullen we uw persoonsgegevens overmaken aan een land buiten de Europese Unie zonder uw uitdrukkelijke toestemming. G&J Events & Bar Odilon kan uw persoonsgegevens echter wel meedelen aan verwerkers zoals specifieke entiteiten die onze website en IT-infrastructuur beheren en onderhouden
5. Diversen
Bovenstaande clausules met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u heeft, zijn ook hier van toepassing.

Contact

Indien u vragen of suggesties hebt over gegevensbescherming of de verwerking van persoonsgegevens bij G&J Events, gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij behandelen graag alle vragen om informatie of andere eventuele verzoeken en klachten:


G&J Events
Data Protection Officer
Steenberg 6
9667 Horebeke (België)
info@gj-events.be
GSM:
Gertjan: 0477/ 059 729

Jelle: 0473/ 772 902